Vietnamese

Nhân quyền

Chúng tôi ra sức để bảo vệ nhân quyền. Chúng tôi ra sức để bảo đảm Chính phủ ACT và các viên chức chính phủ tôn trọng nhân quyền của quý vị bất cứ khi nào họ đưa ra quyết định ảnh hưởng đến quý vị và gia đình quý vị.

Chúng tôi xem xét các luật để bảo đảm các luật đó tôn trọng nhân quyền, kể cả các quyền của Thổ dân và dân đảo Torres Strait

Chúng tôi giám sát nhân quyền của các tù nhân tại Trung tâm Alexander Maconochie (AMC). Chúng tôi cũng giám sát Trung tâm Tư pháp Thanh thiếu niên Bimberi và những nơi khác có giam người.

Chúng tôi dự các phiên tòa có liên quan đến nhân quyền.

Khiếu nại hoặc nêu mối lo ngại

Quý vị có thể khiếu nại với chúng tôi về các dịch vụ y tế và nhân viên y tế, phân biệt đối xử, dịch vụ dành cho người khuyết tật, dịch vụ dành cho trẻ em hoặc người cao niên, ngược đãi người cao niên hoặc ngược đãi người khuyết tật, quấy rối tình dục, phân biệt chủng tộc, tranh chấp về chỗ ở và nạn nhân liên quan đến bản điều lệ các quyền của nạn nhân vụ tội phạm.

Quý vị có thể khiếu nại nếu:

•            quý vị không hài lòng với một dịch vụ nào đó

•            dịch vụ không đáp ứng các quy định hoặc tiêu chuẩn tốt

•            quý vị hoặc người quý vị chăm sóc không được sử dụng một dịch vụ nào đó.

Chúng tôi sẽ hợp tác với quý vị để giúp quý vị giải quyết các mối lo ngại.

•            Hãy gọi cho chúng tôi qua trung gian dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450 HOẶC điện thoại (02) 6205 2222

•            Email human.rights@act.gov.au

•            Đến văn phòng của chúng tôi tại 56 Allara St Canberra ACT 2601

•            Khiếu nại tại trang mạng của chúng tôi hrc.act.gov.au/complaints