Farsi (Persian)

حقوق بشر

ما برای محافظت از حقوق بشر کار می کنیم. ما سعی می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که دولت ACT و مقامات دولتی در هر زمانی که تصمیمی گیرند که بر شما و خانواده شما تأثیر می گذارد، به حقوق بشر شما احترام بگذارند.

ما قوانین را بررسی می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که آنها به حقوق بشر، از جمله حقوق مردم بومی و جزیره نشینان تنگه تورس احترام می گذارند.

ما بر حقوق بشر زندانیان در مرکز الکساندر مکونچی (AMC) نظارت می کنیم. ما همچنین بر مرکز عدالت جوانان بیمبری (Bimberi Youth Justice Centre) و مکان های دیگری که افراد در آنها بازداشت می شوند، نظارت می کنیم.

ما در پرونده های قضایی که حقوق بشر رامطرح می کنند شرکت می کنیم.

شکایت کنید یا نگرانی تان را مطرح کنید

شما می توانید در مورد خدمات بهداشتی و متخصصین بهداشتی، تبعیض، خدمات معلولیت، خدمات برای کودکان یا افراد مسن، سوء استفاده از سالمندان یا سوء استفاده از افراد دارای معلولیت، آزار جنسی، نژادپرستی، اختلافات مربوط به شغل و قربانیان منشور جنایت حقوق به ما شکایت کنید.

شما می توانید شکایت کنید اگر:

  • از یکی از خدمات ناراضی هستید
  • یکی از خدمات رهنمود ها یا استانداردهای خوبی را ارائه نکرده است
  • یکی از خدمات برای شما یا کسی که از وی مراقبت می کنید موجود نیست.

ما با شما همکاری خواهیم کرد تا به شما در حل نگرانی ها کمک کنیم.