Dinka

Yith ke Raan

Ɣok yee luui kubuk yith ke raan gël. Ɣok yee luui kubuk ŋic bë Akuma de ACT ku bäny ke juɔ̈ɔ̈r yithkun ke raan yaa theek të ye kek atɛ̈ɛ̈k looiwɛ̈n ë yïn/wek jöör/nuaan ku paandu/anïndu.

Ɣok ye lööŋ ciaath iic kubuk ŋic lɔn theek kek yith ke raan, anɔŋ yïk yith ke Kɔc Aborigin ku Torres Strait Islander 

Ɣok ë yith ke märabuuth (kɔc cïke mac) muök-nyïïn në Alexander Maconochie Centre (AMC) ic. Ɣok ë yith ke Bimberi Youth Justice Centre ku ɣän kɔ̈k wɛ̈n ennë kɔc mac thïn muök-nyïïn. 

Ɣok ye lui në käke maakäm wɛ̈n ë yith ke raan bɛ̈ɛ̈i-nhial iic.

Loi abalak ka luel adiɛɛr

Yïn lëu ba abalak looi tënë ɣook në biäkde loilooi ke pial ku akïm ke pial, atek-thok, loilooi ke riäi, loilooi tënë mïth ka kɔc ŋuɛ̈ɛ̈n, lɛ̈ɛ̈t/yaaŋ ë kɔc ŋuɛ̈ɛ̈n ka lɛ̈ɛ̈t de kɔc cë riäi, yaaŋ ë lööm/tɛ̈ɛ̈c, atek-thok, ateer tëde luɔɔi ku löŋ de yith ke kɔc cïï jiraim kek yök. 

Yïn lëu ba abalak looi naa:

  • cïë piöu mit në luɔɔi 
  • këc luɔi kuɛr wïc keek döötiic ka/tedä ke piath lajik 
  • cië luɔi tɔ̈ tënë yïn ka/tedä ke raandɛ̈t tïït yïn nyin.

Ɣok bë luui kenë yïn kubuk yï kuɔny ba adiɛɛr cɔ̈kpiny. 

  • Cɔl ɣook në abaŋde translating ku interpreting service në 131450 ic KA/TEDÄ KE pun (02) 6205 2222
  • Imel human.rights@act.gov.au 
  • Bär në mäktämda yic lɔŋde 56 Allara St Canberra ACT 2601
  • Loi abalak në baŋde wɛ̈pthaitda   hrc.act.gov.au/complaints